Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja on Wanawiisi ehitus OÜ, (Mõisahoovi tee 5 Mooste alevik, Põlva vald Põlvamaa 64616, reg kood: 14087192 (edaspidi ka Meie).

Privaatsusteade:

 • selgitab, milliseid isikuandmeid me sinu kohta kogume;
 • selgitab, mis alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme;
 • aitab sul aru saada, millised on sinu õigused seoses oma isikuandmetega.

I Meie roll sinu privaatsuse tagamisel

Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks neid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame või anonüümime isikuandmed.

Käesolev privaatsusteade annab infot ja juhiseid, kui sa kasutad Wanawiisi ehitus OÜ keskkonda või külastad meie veebilehte. Privaatsusteade ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste andmetöötlust.

Sul alati võimalus pöörduda meie poole kirjutades info@wanawiisiehitus.ee.

II Millal ja kuidas me sinu isikuandmeid saame või kogume?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Töödeldav isikuandmete koosseis sõltub sellest, milliseid konkreetseid teenuseid sa kasutad või näiteks milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annad. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Töödeldavaid isikuandmeid saame, kas otse sinult endalt või kogutakse neid automaatselt ning peamiselt järgmistel viisidel:

 • Kui sirvid meie veebisaiti;
 • Kui hakkad meie kliendiks, tellid meilt kaupa või teenust, kasutad meie teenust;
 • Kui tellid uudiskirja;
 • Kui suhtleme e-kirja, telefoni teel või muul moel;
 • Kui annad nõusoleku turunduspakkumiste saamiseks;
 • Kui esitad infopäringu või pretensiooni;
 • Mõnikord võime saada isikuandmeid ka muudest allikatest (nt teistelt ettevõtetelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka sinu nõusoleku põhine.

III Milliseid andmeid sinu kohta kogume ja töötleme?

Kogume ja töötleme sinu kohta järgnevaid andmeid (esitatud peamised näited, loetelu ei ole lõplik):

 • Kontaktandmed: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress…
 • Sinuga sõlmitud lepingute jms dokumentide andmed…
 • Andmed, mis sind identifitseerivad: IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seade, operatsioonisüsteem ja versioon…
 • Andmed veebilehe kasutamise kohta: URL-i klõpsuvood (meie saidi kaudu läbitav tee), vaadatud tooted/teenused, lehtede reageerimisajad, kui kaua meie lehel viibid…
 • Aga päriselt tundlikud andmed?
  Me ei kogu tundlikke ehk eriliiki isikuandmeid välja arvatud juhul kui need meile ise avaldad või annad selleks eraldi konkreetse nõusoleku. Isikuandmete eriliigid on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

IV Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud ja seaduslik. Isikuandmete töötlemine võib toimuda erinevatel õiguslikel alustel: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, ettevõtte õigustatud huvi, sinu nõusolek. Samuti võib toimuda isikuandmete töötlemine erinevatel eesmärkidel.

Järgnevalt toome välja, millistel õiguslikel alustel ja eesmärkidel me sinu andmeid töötleme (esitatud peamised näited, loetelu ei ole lõplik):

 • Turundustegevused (nõusolekul): uudiskirja saatmine, turunduspakkumiste saatmine.
  Õiguslik alus: sinu antud nõusolek
 • Toote/teenuse/veebilehe täiustamine: funktsioonide testimine, tagasiside küsimine, sihtlehtede haldamine, veebilehe liikluse optimeerimine, andmete analüüs, statistika, kliendi profiili loomine jms.
  Õiguslik alus: õigustatud huvi
 • Oma toote/teenuse osutamiseks: lepingu sõlmimisega seotud tegevused ja toote/teenuse pakkumine.
  Õiguslik alus: lepingu täitmine
 • Klienditoeks/kliendisuhtluseks: teavitamine võimalikest muudatustest; vastata küsimustele, päringutele või pretensioonidele; suhtlemine telefoni või e-posti teel.
  Õiguslik alus: lepingu täitmine
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks: raamatupidamine.

Nimetatud õiguslikud alused tähendavad järgmist:

Nõusolek

Oled andnud meile selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil. Saad selles osas alati oma meelt muuta ja nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui oled andnud nõusoleku andmete töötlemiseks ja soovid selle tagasi võtta, siis saab seda teha saates e-kirja info@eestimaaehitus.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Turunduslike kirjade või uudiskirjade saatmisel on enamasti e-kirja jaluses link, mis laseb mugavalt ennast kirjasaajate listist eemaldada.

Kui oma nõusoleku tagasi võtad ja kui meil pole sinu isikuandmete töötlemiseks muud õiguslikku alust, siis lõpetame isikuandmete töötlemise. Kui meil on andmete töötlemiseks mõni muu õiguslik alus, siis võime seda vastaval eesmärgil ka edaspidi teha.

Õigustatud huvi

Sinu andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides või kolmanda isiku õigustatud huvides, tingimusel et sinu õigused ja huvid ei kaalu neid huve üles. Selliseks meie õigustatud huviks võib pidada järgnevat:

 • saada teavet klientide käitumise kohta meie veebisaidil või rakenduses;
 • meie teenuste arendamine ja täiustamine;
 • turunduskampaaniate tõhususe kindlakstegemine;
 • turundustegevus kui nõusolek ei ole kohustuslik (telefoni teel);
 • andmete turvalisuse tagamine;
 • probleemide (sh proaktiivne) lahendamine.

Võite meiega alati ühendust võtta ning küsida selgitusi või esitada vastuväite mõne ülaltoodud eesmärgil andmetöötlusest loobumiseks. Turunduslikul eesmärgil töötlemist õigustatud huvi alusel on soovi korral alati võimalik vaidlustada. Muudel juhtudel saab töötlemist vaidlustada kui sinu huvid kaaluvad selgelt üles meie ettevõtte huvi.

Lepingu täitmine
Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus on vajalik selleks, et oleks võimalik täita sinuga sõlmitud lepingut või teha enne lepingu sõlmimist vajalikke toiminguid.

Seadusest tulenev kohustus
Seadusest tulenevate kohustuste täitmise alla kuulub selline andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt nõutakse seda seadusega. Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, siis ei saa meie otsustada selliste isikuandmete töötlemise üle ja samuti ei saa seda teha sina.

V Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik töötlemiseks vajalike eesmärkide täitmiseni või kuni seadus seda ette näeb. Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks võlgnevuste olemasolul või kui on käimas kohtuvaidlus. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.

Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse ning eeldusel, et ei esine seda välistavaid asjaolusid (tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemat infot saate kui võtate meiega ühendust):

 • Kliendiandmed (kliendiga seotud tegevused/teave) – Terve Eestimaaehitus MTÜ kliendiks olemise aja ja kaks aastat peale liitumise lõpetamist või vastavalt lepingus kokkulepitule;
 • Raamatupidamisandmed (k.a lepingud nende lõppemisest) – 7 aasta möödudes

VI Kus isikuandmeid töödeldakse ja kuidas on tagatud nende turvalisus?

Töötleme ja hoiame sinu isikuandmeid Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas. Teatud juhtudel võidakse sinu andmeid töödelda ka väljaspool Eestit, EL-i või ELi Majanduspiirkonda.

Pidage meeles:

 • Mõtle alati enne oma isikuandmete kellelegi avaldamist või kuhugi sisestamist, kas oled teadlik, kes on nende andmete saaja ning kui turvaliselt need on hoitud.
 • Isikuandmete edastamine on igaühe enda vastutus: kahjuks pole garanteeritud, et ükski andmeedastus oleks 100% turvaline.
 • Hoidke alati oma kasutajanimi, PIN koodid, paroolid jms tundlik teave ainult enda teada.
 • Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimunud mingi rikkumine või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna sellest kindlasti esimesel võimalusel teada.

VII Kolmandad osapooled, kes võivad sinu isikuandmeid töödelda

Tänapäeval on tavapärane, et kasutatakse kolmandaid osapooli, et aidata ettevõttel oma tegevusi lihtsustada ja/või teenust paremini osutada (näiteks rakendust majutada, klientidega suhelda, koguda statistikat jms). Seetõttu tehakse koostööd kolmandate osapooltega, kellega on mõnikord vaja ka isikuandmeid jagada.

Järgnevalt on välja toodud peamiste kolmandate osapoolte info, keda kasutame:

VIII Millised on sinu õigused seoses oma isikuandmetega ja kuidas saate oma õigusi kasutada?

✓ Õigus oma andmetega tutvuda
Sul on õigus igal ajal tutvuda oma isikuandmetega, mis on meie kasutuses. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Selleks on vaja esitada meile vastav avaldus. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

✓ Õigus lasta oma isikuandmeid parandada või kustutada (õigus olla unustatud)
Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid paluda alati muuta võttes meiega ühendust.
Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

✓ Õigus esitada vastuväiteid või piirata sind puudutavat andmetöötlust
Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile kirjalikult teada. Sellist õigust saab kasutada vaid seaduses sätestatud juhtudel.

✓ Õigus andmete ülekandmisele
Õigus andmete ülekandmisele annab sulle täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. See tähendab teatud andmete osas õigust saada neid masinloetaval kujul enda valdusesse või lasta need teisele ettevõttele/isikule otse edastada (eeldusel, et vastuvõtjal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et meie ei saa tagada ega ole vastutavad selle eest, kas vastuvõtja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma. Antud õigust on võimalik kasutada seaduses sätestatud puhkudel.

✓ Õigus pöörduda Meie või järelevalveasutuse või kohtu poole
Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise kohta, soovid esitada pretensiooni või realiseerida oma õigusi, siis on sul alati võimalus pöörduda meie poole kirjutades info@wanawiisiehitus.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.


Wanawiisi ehitus OÜ
registrikood: 14087192
KMKR: EE101981277

info@wanawiisiehitus.ee
+372 5598 4268

${item.title}

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.